Sunday, August 7, 2011

GAMBAR PENTAS

NOTA TAFSIR OUM

TOPIK 1


ERTI TAFSIR –

Bahasa-

-al-fasr yang bererti menjelaskan (al-tabyin), menerangkan (al-idah), menyingkap (al-kasyf) dan menampakkan (izhar).

-menerang atau menjelaskan apa-apa yang terkandung padanya daripada

makna-makna, rahsia dan hukum hakamnya

Istilah :

Imam az-Zarkasyi:

Ilmu untuk memahami Kitabullah

diturunkan kepada NabiNya Muhammad SAW,

menjelaskan maknanya,- mengeluarkan hukum hakam - hikmahnya-hikmahnya

Imam Jalaluddin as-Suyuti

Ilmu yang membahas maksud Allah Taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia

yang mencakup segala sesuatu

yang berkaitan dengan pemahaman dan penjelasan makna

Syeikh Muhammad Abdul Azim az-Zarqany:

-Ilmu yang membahas perihal al-Quran Al-Karim

dari segi penunjukan dalilnya sesuai dengan maksud Allah TaÂala

berdasarkan kadar kemampuan manusia

menjelaskan makna ayat-ayat al-Quran,

kedudukannya, kisah dan sebab nuzul, susunan ayat makki dan madani,

muhkam dan mutashabih, nasikh mansukh, khusus dan umum, halal,

haram dan sebagainya dengan menggunakan ungkapan yang

menunjukkan kepadanya secara jelas dan terang mengikut kadar

kemampuan manusia

Pengertian Takwil

Ulama terdahulu (mutaqaddimin)

takwil sinonim dengan tafsir

ulama kontemporari (mutaakhkhirin)

adalah memalingkan serta menentukan beberapa makna yang

mungkin terkandung di dalam ayat al-Quran yang mempunyai pelbagai makna.

Bahasa

al-Aul = kembali

para mufassir = mengembalikan ayat kepada maknanya.

al-Fairuzabadiy dalam kamusnya

Seseorang mentakwilkan ucapan dengan suatu takwilan,

ertinya ia merenungkan, memperkirakan dan mentafsirkannya‰.

Istilah

memalingkan,

Aku telah memalingkannya, maka ia berpaling

memalingkan ayat pada satu makna yang terkandung di dalam pengertian ayat yang mungkin

mempunyai beberapa pengertian.

= menghimpunkan, = memberi makna yg sama.

Syarat-syarat Takwil

1=Takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab,

makna syariat, atau makna Âurf (makna kebiasaan orang Arab).

2=Takwil hendaklah berdasarkan dalil yang sahih dan rajih (kuat).

3=Sesuatu yang memang boleh ditakwil (qabil li at-taÊwil).

4=Orang yang mentakwil memiliki kemampuan keilmuan untuk melakukan takwil.

---jahil b arb dan ilmu syariat x boleh diterima

= mujtahid – miliki ilmu b arb dan syariat yg tinggi.

dalil – sahih- rajih- -----berdasarkan dalil yang sahih dan rajih

sesuai makna b arb – syariat / urf ----sesuai dgn makna b arab, makna syariat / makna 'urf

pentakwil memiliki kemampuan keilmuan

boleh ditakwil----- sesuatu yg memang boleh ditakwilkan.

Perbezaan Tafsir dan Takwil

Abu Ubaidah tafsir dan takwil memberi makna yang sama

Ulama berselisih pendapat mengenai perbezaan antara kalimah tafsir dan takwil.

berpendapat.

Al-Maturidi = tafsir adalah memutuskan dengan apa yang dikehendaki Allah,

= takwil kembali kepada beberapa andaian.

al-Raghib al-Ashfahany,= tafsir lebih umum daripada takwil.

Tafsir lebih banyak digunakan pada lafaz,

takwil digunakan pada makna, seperti takwil mimpi

Takwil kebanyakannya dipakai dalam kitab-kitab wahyu ilahi,

tafsir di samping dipakai dalam kitab-kitab tersebut juga dalam hal lainnya.

Abu Talib al-TsaÊaliby, -

menjelaskan asal peletakan dari

sebuah lafaz baik bersifat hakiki atau majazi, seperti mentafsirkan lafaz al-Sirat

dengan al-Tariq, al-Soyb dengan al-Matar.

-Manakala takwil –mentafsirkan dengan lebih mendalam tentang sesuatu lafaz.

-Takwil menerangkan tentang maksud yang sebenarnya (haqiqat al-murad

- tafsir menerangkan tentang dalil dari maksud tersebut

Al-Baghawy –

takwil adalah mengarahkan ayat pada makna yg paling mungkin.- istinbat.

tafsir- libatkan perbahasan tentang asbab nuzul, keadaan dan kisah yang melatarbelakangi sesuatu ayat.

TAFSIR

makna zahir yang terkandung dlm sesuatu ayat aQ yg jelas menunjukkan makna yang dikehendaki Allah

TAKWIL

makna2 yang tersembunyi yang diistinbatkan daripada ayat2 aQ melalui proses tafakur dan istinbat.

Syarat-syarat Pentafsir

1.Akidah yang benar.

2 Bersih daripada hawa nafsu.

3 Mempunyai keahlian dalam bidang hadis, riwayah dan dirayah,

4 Mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang seperti

(i) Ilmu bahasa Arab

Ilmu Tasrîf (sorof) Al-MaÂâni Isytiqâq (derivasiAl-Bayân Al-BadîÂ

(ii) Ilmu qirâah

(iii) Mendalami ilmu Usuluddin dan ilmu tauhid

(iv) Berpengetahuan dalam Usul Fiqh.

(v) Berpengetahuan luas dalam ilmu ÂUlum al-Quran

Asbâbun Nuzûl – nasikh mansukh – makki madani

(vi) Mengetahui ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, zoologi,

ilmu sejarah, geografi, psikologi serta ilmu semasa seperti ekonomi,

politik, sosial dan sebagainya bagi membantu mufassir untuk

menafsirkan al-Quran.

(e) Memulakan tafsir al-Quran dengan al-Quran itu sendiri.

(f) Mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah.

(g) Merujuk kepada pandangan dan ijtihad para sahabat.

(h) Merujuk kepada pendapat TabiÊin jika tidak terdapat tafsiran para sahabat.

(i) Ilmu mauhibah, iaitu ilmu yang Allah taÂala anugerahkan kepada orang

yang mengamalkan ilmunya.

SYARAT2 PENTAFSIR.

1 Memulakan tafsir AQ dgn AQ

2 Merujuk kepada pendapat tabien

3 mentafsirkan aQ dgn sunnah

4 mempunyai keahlian dlm bidang hadith

5 merujuk kpd kpandangan dan ijtihad para sahabat

6 ilmu mauhibah

7 mempunyai ilmu yg luas dlm pelbgi bidang.

ILMU YG PERLU ADA PD PENTAFSIR

-ilmu bahasa arab

-ilmu qiraah

-ulum aQ

-ilmu usuluddin dan tauhid

-usul fiqh

-ilmu2 lain.

CABANG ULUM AL QURAN

Asbâbun Nuzûl – nasikh mansukh – makki madani

ADAB2 PENTAFSIR

- niat dan tujuan yg baik

- beramal dgn isi kandungan AQ

- tegas dlm menyampaikan kebenaran

- bersikap tawadu' dan merendah diri

- berakhlak mulia

SOALAN CONTOH

1. Senaraikan komponen ilmu ÂUlum al-Quran.

2. Mengapakah mufassir perlu mengetahui bahasa Arab?

3. Huraikan contoh ayat al-Quran yang ditafsirkan dan ditakwilkan.

4. Terangkan adab-adab yang perlu ada pada seseorang mufassir.

5. Jelaskan ilmu yang perlu dimiliki oleh mufassir


Text Box: TOPIK 2

1 Tafsir bi al-Ma'thur

Tafsir Bi al-Riwayah

Tafsir Bi al-Naqli

2 Tafsir Bi al-Ra'yi

Tafsir Bi al-Dirayah

Tafsir bi-al'aql

3 Tafsir Sufi

Al-Tafsir Al-Isyari

dipelopori golongan sufi

Tafsir Bi al-Ma’thur

-Merujuk kepada – Al Quran - Sunnah – sahabat – tabien utk menghuraikan maksud ayat AQ.

-hanya berpegang kpd riwayat yg sahih.

-berkembang melalui 2 cara : 1- lisan ( periwayatan )

2-penulisan / pembukuan ( tadwin)

SYARAT TAFSIR BI AL MA'THUR

- punyai ilmu yg cukup tntg sunnah

- tahu sunnah yg berkaitan dgn tafsir – kata2 sahabat dan tabi'in

- mampu kumpul dan satukan riwayat yg bercanggah

- tahu tntg asbabul nuzul

- tahu tntg nasikh mansukh

- tidak bersandar kpa israiliyya

SUMBER TAFSIR BI AL MA'THUR

-tafsir aQ dgn AQ

= tafsir AQ dgn hadith Rasulullah

tafsir AQ dgn pendpt & ijtihad sahabar

tafsir AQ dgn pendpt tabiin

(i) Pentafsiran terhadap ayat-ayat yang ringkasb – surah al fatihah ayat 4 = s al infitar ayt 17-19 ( hari pemblsn)

- al maidah ayt 1 = al maidah ayt 3 ( halal binatg ternakan )

(ii) Pentafsiran secara yang lebih jelas terhadap ayat yang berbentuk

menyeluruh (mujmal)surah al baqarah 187 ( al fajr ) = maksud bg benang putih & benang hitam

(iii) Pentafsiran dengan mengkhususkan ayat-ayat yang umum

- al-Syuara':224-226 = (penyair2 yg sesat)

- dikhususkan dlm ayat 227 ( kecuali penyair beriman)

iv) Pentafsiran melalui ketentuan ikatan terhadap sesuatu ayat yang mutlak

- 173 surah al-Baqarah, ayat 3 surah al- Maidah dan ayat 115 surah al-Nahl (hokum darah secara mutlak

- (al-An'am: 145).

(v) Pentafsiran melalui ayat-ayat nasakh

- (al-Baqarah : 240). idah wanita selama setahun =

- dimansukh dgn ayat lain 4 bln 10 hari -(al-Baqarah : 234)

vi) Pentafsiran dengan cara menyesuaikan antara perkara yang dilihat secara zahirnya bertentangan di antara satu sama lain = = = tntg penciptaan nabi Adam pd zahir bertntngn

- (Ali Imran: 59) =. drp tanah

- (al-AÊraf: 12) = drp tanah yg bercampur air

- (al-Hijr: 28) = daripada tanah hitam yang liat

- (al-Rahman: 14) = tanah liat kering seperti tembikar